"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT 010-209 85 10

Ring för placering 010-209 85 10

Vi kan våld!

För över 15 år sedan, när jag gick på Journalisthögskolan, kom jag i kontakt med flera fall som handlade om hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Jag beslutade mig då för att ägna mig åt att hjälpa de våldsutsatta. Min upptäckt blev att kunskapen var låg och att det fanns en stor brist på verksamheter som kunde skydda och stödja dem.

Sedan dess har jag utbildat mig till socionom och vidareutbildat mig inom hedersrelaterat våld och våld i nära relationer både akademisk, inom kvinnojoursrörelsen samt i yrkesrelaterade utbildningar . Där har jag lärt mig mycket om den enskildes skydd och behovet av långsiktigt hållbara lösningar. Våldets konsekvenser för barnet är ett annat kunskapsområde som varit viktigt i mina studier.

 

Samtidigt med studierna arbetade jag på kvinnojour och myndighetsutövande socialtjänst. Trots stort engagemang av yrkesverksamma fanns inte alltid den kunskap som krävdes. Därför beslutade jag mig 2012 för att starta en egen verksamhet, det som idag är Biller Skyddat Boende, som skulle erbjuda allt det skydd och stöd som de våldsutsatta behöver.

De viktigaste medlen jag funnit i arbetet mot våldet är kunskap om lagstiftningen och värnande om den enskildes rättssäkerhet. Men även att verksamheten utgår ifrån evidens och beprövad erfarenhet. Det personliga engagemanget och relationen har också en avgörande betydelse för att ge den våldsutsatta tryggheten och framtiden åter. Viktigt är att förhållningssättet alltid är professionellt.

Ett viktigt uppdrag för mig är att höja och sprida kunskapen om våldet och om vad som behöver göras för att skydda och stödja de våldsutsatta. Därför tillhandahåller jag utbildning och erbjuder rådgivning i enskilda ärenden till landets socialtjänster och andra yrkesverksamma.

Kvalitet och rutiner

Kvalitet är viktigt när det kommer till arbetet med våldsutsatta. Brist på kvalitet kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde. Därför är det av vikt att personalen på AB Biller skyddat boende har i grunden god kunskap i evidens och navigering i samhället. Genom mångårig erfarenhet av arbetet med våldsutsatta har  god kunskap kring vilka resurser som finns i samhället samt hur forskningsläget ser ut byggs upp. 

Kännedom om hur lagen arbetar för de våldsutsatta är viktigt att ha för att rätt stöd och hjälp ska kunna erbjudas. Vi har goda rutiner både i praktik och skrift. Dessa skapar en tydlighet i vad som ska ske i en given situation. Rutinerna och handlingsplanerna utesluter inte flexibilitet och insatser utifrån den enskildes behov. Felxibilitet är ett måste att ha för en effektfull och framgångsrik insats. Våra rutin- och handlingsplaner skapar ökad förutsättning för rättssäkerhet, särskilt i perioder av arbetstoppar. 

Close Menu